RRA Porin

Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. dana 14. lipnja 2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Projektni asistent, 1 izvršitelj (m/ž)

Rok prijave: 28.6.2021.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju 6 mjeseci

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Kratki opis najvažnijih zaduženja radnog mjesta

 • Izrađuje poslovne planove
 • Savjetuje poduzetnike u području financiranja poduzetničkih i drugih projekata iz EU, međunarodnih i nacionalnih izvora, u suradnji s koordinatorima
 • Pruža pomoć poduzetnicima u apliciranju na bespovratna sredstva iz EU, međunarodnih i nacionalnih izvora, u suradnji s koordinatorima
 • Predlaže projekte i radi na unaprjeđenju učinkovitosti korištenja EU i drugih programa i projekata domaće, prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje u kojima je moguće sudjelovanje Društva
 • Priprema dokumentaciju za izradu projekata i izvješća o projektima prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje, u suradnji s koordinatorima
 • Surađuje na provedbi projekata
 • Provodi postupke jednostavne nabave u području svog rada
 • Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale i dokumente nastale u njegovom radu
 • Obavlja ostale poslove po nalogu nadređenog

 

Uvjeti natječaja:

 • Stručna sprema: VŠS ili više
 • 1 godina iskustva u radu na projektima financiranim iz EU fondova, međunarodnih ili nacionalnih izvora
 • Engleski jezik u govoru i pismu (C1)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office paket)
 • Ukoliko je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

 

VŠS podrazumijeva završen dodiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje tri do četiri godine čijim se završetkom stječe od 180– 240 ECTS bodova  ili završen dodiplomski stručni studij koji traje najviše tri godine, odnosno podrazumijeva se viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Projektni asistent (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • životopis – s podacima o adresi elektroničke pošte, broju telefona i s opisom poslova koje je kandidat obavljao
 • dokaz o stupnju poznavanja Engleskog jezika – odgovarajuća potvrda (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata
 • dokaz o poznavanju rada na računalu – odgovarajuća potvrda (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije – preslika vozačke dozvole
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu

– ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac

– i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili  preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca)

 • dokaz o državljanstvu – preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo

 

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Prijave na natječaj podnose se:

 • u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Projektni asistent – ne otvarati“, poštanskom pošiljkom na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, Rijeka. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava ukoliko je ista upućena preporučenom pošiljkom. Ukoliko je prijava upućena običnom pošiljkom, datum prijave smatrat će se dan primitka prijave na gore navedenu adresu.

 

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te istovremeno podnijeti dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

U Rijeci, 14.6.2021.

Urbr. 03-3/94-21/3