RRA Porin

Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. dana 7. kolovoza 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Rok prijave: 21.8.2020.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju 6 mjeseci

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


 

O nama

Osnovani smo 1996. godine od kada kontinuirano djelujemo kao poduzetnička potporna agencija.

Primarno smo usmjereni na provedbu programa poduzetničkog inkubatora u okviru kojeg pružamo niz administrativnih, edukativnih, konzultantskih i infrastrukturnih usluga korisnicima inkubatora.

Sekundarno, na tržištu smo prepoznati kao konzultantska tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provođenju projekata financiranih iz domaćih i EU fondova, izradi poslovnih planova i raznih studija te poslovnom savjetovanju na koji način doprinosimo razvoju  poduzetništva u našem okruženju.

U cilju proširenja kapaciteta poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanja njihove kvalitete, u suradnji s Gradom Rijekom kao voditeljem projekta, planiramo otvaranje Proizvodnog parka Torpedo – tehnološko-edukacijskog inkubatora za poduzetnike s posebnim naglaskom na inovativne tvrtke u sektoru proizvodnje i srodnih djelatnosti. Proizvodni park Torpedo bit će opremljen suvremenom tehnologijom za 3D skeniranje i 3D printanje visoke industrijske kvalitete koja omogućava izradu proizvoda od različitih materijala.

Uslijed proširenja poslovanja otvorili smo novo radno mjesto pa Vas pozivamo, ukoliko se prepoznajete u natječaju, da podnesete svoju prijavu.

 


 

Glavne dužnosti koordinatora za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija

 • Radi na CNC stroju, 3D printeru, 3D skeneru
 • Radi u AutoCad-u
 • Odgovoran je za opremu, ulazne sirovine i izlazne gotove proizvode
 • Provodi edukacije za osposobljavanje za operatera/operaterku CNC stroja; osposobljavanje za poslove AutoCad operatera/operaterke; usavršavanje za poslove programiranja CNC strojeva – osnovni tečaj 3D dizajn, modeliranje, ispis – napredni tečaj – proces 3D skeniranja, rad s poligoniziranim 3D modelima, povratno inženjerstvo, 3D print
 • Pronalazi nove klijente i održava suradnju s postojećima
 • Pruža tehničku podršku korisnicima inkubatora proizvodnih djelatnosti
 • Vodi brigu o održavanju proizvodnog pogona i poslovnih prostora koji se koriste kao inkubacijske jedinice za proizvodne djelatnosti te poslovnog prostora u kojem su smješteni uredi Društva (organizacija popravaka i manjih radova)
 • Vodi brigu o trajanju ugovora s korisnicima inkubatora za proizvodne djelatnosti te pravovremenoj primopredaji prostora
 • Prati razvoj i ostvarenje programa razvoja poduzetnika korisnika inkubatora proizvodnih djelatnosti
 • Obavlja druge poslove po nalogu nadređenog

Formalni uvjeti za prijavu na natječaj

 • VŠS ili više – Strojarstvo, elektrotehnika, mehatronika, brodogradnja, zrakoplovstvo, građevinarstvo, metalurgija ili industrijski dizajn
 • Kompetencije na području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva
 • Engleski jezik u govoru i pismu (B2)
 • Ako je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

 

Ostale kompetencije traženog kandidata

 • Usredotočenost na korisnika i klijente
 • Odgovornost prema radu i usmjerenost na rezultat
 • Kreativnost i snalažljivost

 

* pojam „VŠS“ podrazumijeva završen dodiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje tri do četiri godine čijim se završetkom stječe od 180– 240 ECTS bodova  ili završen dodiplomski stručni studij koji traje najviše tri godine, odnosno podrazumijeva se viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj  123/03,105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 


 

Prijava na natječaj

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis, vlastoručno potpisan, mora sadržavati najmanje:

1) ime i prezime kandidata, broj telefona i adresu elektroničke pošte kandidata;

2) podatke o obrazovanju;

3) podatke o radnom stažu (ako je primjenjivo);

4) obrazloženje kompetencija na području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva.

 • potvrdu o stupnju poznavanja engleskog jezika (svjedodžbe, certifikati ili slično). Potvrdu može zamijeniti vlastoručna izjava kandidata dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, a kojom isti potvrđuje određenu razinu znanja engleskog jezika.
 • dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo)

 

Prijava na natječaj i obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

 

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s:

–  podacima o pošiljatelju

– nazivom i adresom primatelja

– naznakom: „Natječaj za radno mjesto Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija – ne otvaraj!“.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno putem urudžbenog zapisnika ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe na adresu Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, Rijeka. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava ako je ista upućena preporučenom pošiljkom. Ako je prijava upućena običnom pošiljkom, datum prijave smatrat će se dan primitka prijave na gore navedenu adresu.

 

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Na razgovoru se mogu testirati znanja, sposobnosti i kompetencije kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta, a kandidati mogu biti pozvani i na dodatno testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Testiranja mogu uključivati  psihometrijsko testiranje i ostale relevantne metode procjene kandidata kao što su:  intervju proširen profesionalnim vježbama i zadacima, pismeni test znanja, ponuda novog rješenja i slično, a sve u skladu sa potrebama ovog radnog mjesta.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor/testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj u svako doba.

 

Zaštita osobnih podataka kandidata

            Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i priloženoj dokumentaciji, u svrhu provedbe selekcijskog postupka, u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679, sve dok za to postoji potreba. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem internetskih stranica Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.: www.porin.hr na način da će biti objavljen naziv radnog mjesta te ime i prezime odabranog kandidata.

 

U Rijeci, 6.8.2020.

Urbr.: 03-3/164-20/3