Na temelju točke III. Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzenicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna primorsko-goranske županije u 2017. godini (Župan,KLASA:022-04/17- 01/14 URBROJ:2170/1-01-01/5-17-15, od 10.travnja 2017.)

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

 poduzetnicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna primorsko-goranske županije u 2017. godini 

I. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva u 2017. su slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.: – Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva – Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ – Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave inv esticijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

II. Prihvatljivi prijavitelji: ‐ za mjeru 1.2.1. Korisnici mjere mogu biti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti te turističkom i ugostiteljskom djelatnosti: to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište i mjesto ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije. ‐ za mjeru 1.3.1. Prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu. Svi korisnici moraju imati registrirano sjedište/prebivalište na ruralnom području PGŽ te biti registrirani sukladno nacionalnom zakonodavstvu za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti. Svi korisnici moraju ulagati u vlastite postojeće kapacitete na ruralnom području PGŽ (objekte u kojima se pružaju usluge u turizmu- smještaj i/ili ugostiteljske usluge).

– za mjeru 3.1.2. Korisnici mjere mogu biti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva , koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije ali koji pripremaju investicijsko ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije. Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatanosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja te poslovanjem nekretninama.

III. Kriteriji za za dodjelu potpora, odnosno vrednovanje i ocjenjivanje i odabir prijava propisani su: Programom provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. („Službene novine“ broj 34/16) i Uputama za prijavitelje.

IV. Rok za podnošenje prijava: – 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web – stranici Primorsko – goranske županije www.pgz.hr odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava za sve mjere. Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena potpora u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli potpora.

V. Podnošenje prijava: Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom javnom pozivu i s obaveznom dokumetacijom u prilogu, sve u skladu s ovim javnim pozivom i Uputama za prijavitelje. Izrađene su upute za prijavitelje za svaku od mjera zasebno. Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj web – stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na jedan od slijedećih načina:

a) poštom na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Slogin kula 2, 51 000 Rijeka,

b) osobnom dostavom u pisarnicu Primorsko-goranske županije koja se nalazi na adresi: Slogin kula 2 (prizemno), Rijeka, u oba slučaja s naznakom na omotnici: „Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva u 2017. godini“ i naznakom mjere na koje se prijavitelj javlja. Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli potpora i druga pitanja vezana uz ovaj javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije.

VI. Rok za donošenje odluke o dodjeli potpora –  Odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od 30 dana od od dana zaključenja Javnog poziva.

VII. Način objave odluke o dodjeli potpora –  Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na službenoj Internet starnici Primorsko-goranske županije ( www.pgz.hr, poveznica: Natječaji/Ostali natječaji/Rezultati natječaja) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

VIII. Kontakt podaci za pitanja –  Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/351-260, odnosno putem E-pošte na E-adresu: [email protected]

Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte.