Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.10.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Područje: infrastruktura, promet

Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Sažetak:

Opći cilj ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj se odnosi na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava do 31.12.2018 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, ovisno što nastupi prije. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 kn.

Procijenjene vrijednosti projektnih prijedloga navedene u Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine koji je službeno usvojen od strane ministra mora, prometa i infrastrukture (KLASA: 342-21/14-01/104; URBROJ: 530-01-17-204) u Zagrebu dana 01. lipnja 2017. godine kao službeni dokument Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su indikativne, dok će se točan iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu temeljiti na podacima iz Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi i Programu državnih potpora.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Dokumentacija:

Sažetak poziva
Upute za prijavitelje
Prilog 1.1. Posebni uvjeti ugovora
Prilog 1.2 Opći uvjeti ugovora
Prilog 1.4. Završno izvješće
Prilog_1.5._Izvješće_nakon_provedbe_projekta.docx
Prilog_2.1._Obrazac_za_registraciju_projektnih_prijedloga.docx
Prilog_2.2._Obrazac_administrativne_provjere.docx
Prilog_2.3._Kont.lista_za_prijavitelja_i_partnera.docx
Prilog_2.4._Kontr.lista_za_projekt_i_aktivnosti.docx
Prilog_2.5._Obrazac_za_ocjenjivanje_kvalitete.docx
Prilog_2.6._Kontrolna_lista_za_provjeru_prihvatljivosti_izdataka.docx
Prilog_2.7._Pravila_o_financijskim_korekcijama.docx
Obrazac_1_Prijavni_obrazac__A_dio_.docx
Obrazac_2_Izjava_prijavitelja_o_istinit.podataka_izbjegav._dvost._financ..docx
Obrazac_3a_Izjava_partnera___JRLS.docx
Obrazac_3b_Izjava_partnera___RRA.docx
Dodatak_1___Program_drzavnih_potpora.pdf
Dodatak_2___Smjernice_za_prijavitelje.pdf
Dodatak_2___Smjernice_za_prijavitelje.pdf
Dodatak_3___Detaljan_prikaz_troškova_projekta.xlsx
Dodatak_4___Kontrolna_lista_za_prepoznavanje_No_regret_projekata.docx
Dodatak_5___Investicijski_plan.pdf