luksuzni-hotel
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata
21. veljače 2018.
Održavanje savjetodavnih radionica za povlačenje sredstava iz EU fondova
2. ožujka 2018.
Prikaži sve

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Poziv-strukovnim-udrugama

 

Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

 

 1. Prijavu na ovaj Javni natječaj ne mogu podnijeti:
 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14) kao pravne osobe,
 • udruge čiji rad kroz djelatnost nije vezan uz područje turizma i/ili ugostiteljstva,
 • udruge koje ne djeluju najmanje jednu godinu u području turizma i/ili ugostiteljstva zaključno s danom objave Natječaja
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanja doprinosa i/ili poreza,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje),
 • privatne ustanove,
 • zadruge,
 • zaklade,
 • političke stranke,
 • udruge koje ne zadovoljavaju svim ostalim uvjetima iz točke 2.1 (2) Uputa za prijavitelje.

 

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.

 

 1. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

 

–  seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

 

 1. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn.

 

 1. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kn.

 

 1. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan projekt.

 

 1. Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 01. veljače 2019. godine.

 

 1. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta je:

 

 1. Obrazac opisa projekta (potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja projekta, ispunjen isključivo na računalu);
 2. Obrazac proračuna projekta (potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja projekta, ispunjen isključivo na računalu);
 3. Obrazac životopisa voditelja/voditeljice projekta za prijavitelja (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan);
 4. Obrazac životopisa voditelja/voditeljice projekta za svakog od partnera u projektu (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan) (ako je primjenjivo);
 5. Obrazac životopisa vanjskog/ih stručnjaka koji sudjeluje/ju u provedbi projekta (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan) (ako je primjenjivo);
 6. Obrazac Izjave o partnerstvu – poseban obrazac prilaže se za svakog partnera na projektu (ako je primjenjivo);
 7. Obrazac Izjave o financiranim programima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. i 2017 godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. i 2017. godini (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan. Izjava se dostavlja i ukoliko udruzi nisu bili sufinancirani projekti);
 8. Presliku važećeg Statuta ako statut nije objavljen u Registru udruga te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta sa Zakonom o udrugama ali nadležni ured državne uprave zahtjev još nije obradio ili izdao rješenje);
 9. Preslik Financijskog plana i Programa rada udruge za 2018. godinu;
 10. Elektronička verzija cjelokupne natječajne dokumentacije (CD/DVD/USB).

 

Cjelovitu dokumentaciju za pojedini projekt čine jedan izvornik obvezne natječajne dokumentacije u papirnatom obliku i jedan istovjetni primjerak obvezne natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku (CD/DVD/USB).

 

 1. Prijave dostaviti na adresu:

 

Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14

Prijava na Javni natječaj – R.br. 652„ Udruge 2018.  – NE OTVARATI“

 1. Natječajna dokumentacija koja uključuje Odluku o provedbi javnog natječaja o sufinanciranju strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, namijenjenih financiranju projekata udruga u području turizma i/ili ugostiteljstva, Upute za prijavitelje s obrascem za procjenu projekta, Obrazac opisa projekta, Obrazac proračuna projekta, Obrazac Izjave o partnerstvu, Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac Izjave o financiranim projektima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (reginalne) samouprave u 2016. i 2017. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. i 2017. godini, Obrazac životopisa, Obrazac ugovora, Obrazac opisnog izvještaja te Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta sastavni je dio ovog Javnog natječaja a nalazi se, kao i dodatni materijali (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: www.mint.gov.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge www.udruge.vlada.hr . i
 1. Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: [email protected].

Zadnji dan za slanje upita je 01. ožujka 2018. godine, a odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije do 03. ožujka 2018. godine.

Javni natječaj otvoren je do 19. ožujka 2018. godine.

Za više informacija, posjetite stranicu:http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414 te nas kontaktirajte