Status

 Otvoren
Od 03.05.2018.
Do 02.07.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

IRI

Prijavitelji

Javna znanstvena organizacija

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

180.894.788,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Sažetak

Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijedloga

JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

KK.01.1.1.07

  • Svrha (cilj) poziva 

Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

 

  • Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

 

  • Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

 

  • Predviđeni intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima (znanstvenim organizacijama) ne predstavljaju državnu potporu.

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One trebaju činiti najmanje 15% od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

Intenziteti potpore za poduzetnike (partnere na projektima) prikazani su u tablicama

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Industrijsko istraživanje 70%70+15=85, ali je max 80% 60%60+15=max 75% 50%50+15=max 65%
Eksperimentalni razvoj 45%45+15=max 60% 35%35+15=max50% 25%25+15=max 40%

Inovacije za MSP-ove

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Inovacije za MSP-ove 50% 50% Nije prihvatljivo
  • Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

 

  • Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
2. Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
4. Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
6. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
9. Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta
10. Revizija projekta – obavezna aktivnost

 

  • Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

 

  • Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 60 kalendarskih dana od dana objave Poziva na središnjoj internetskoj stranici strukturnih fondova i javnom portalu sustava eFondovi, tj od 3. svibnja 2018. do 2. srpnja 2018. godine.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Za dokumentaciju i više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/ te nas slobodno kontaktirajte.